Ako prísť k Bohu?

Vieš o tom, že Boh pripravil pre Teba večný život keď raz umrieš a postavíš pred Neho?
Alebo si si položil otázku: Vezme ma Pán Boh po smrti do neba?

Boh napísal, že Ťa miluje…
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Ján 3,16

Ukázal svoju lásku k Tebe…
„Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ R 5,8

Večný život je boží dar zdarma…
„Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom“. R 6,23

Každý jeden je hriešnik…
„Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej“. R 3,23

Boh nás raz bude súdiť…
„ V ten deň Boh bude súdiť tajné veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista.“ R 2,16

Potrebujem vôbec Ježiša?

Nikto nie je schopný odstrániť svoje hriechy…
„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží;  nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ Ef 2,8-9

Ježiš Kristus urobil to, čo my sami by sme nikdy nemohli urobiť

Ježiš zomrel na kríži, namiesto nás vzal trest, ktorý sme si zaslúžili…
„Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ 2Kor 5,21

Ježiš Je jediná cesta k Bohu
„Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ Ján 14,6

Prijmi Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa

Biblia hovorí jasne:
„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“ Ján 1,12

Aby si mohol prijať Pána Ježiša ako Spasiteľa musíš vyznať Bohu svoje hriechy. Vyznať znamená spoznať a súhlasiť, že si hriešnik a potrebuješ božie odpustenie:
„Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy“ Sk  3,19

Uveriť v Pána Ježiša znamená, že veríš, že aj za tvoje hriechy zomrel na kríži a tak si zachránený od večnej smrti
„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru“ Ef 2,8

Istota večného života – božie zasľúbenie tomu, kto prijal Pána Ježiša ako Spasiteľa

„A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi.  Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.“  1J 5,11-13