Financovanie

Cirkevný zbor žije z ofier, prijíma rôzne milodary, príspevky a dary pri rozličných príležitostiach.
Mimo to je každý evidovaný člen Cirkevného zbor povinný platiť cirkevný príspevok, ktorý je zborovým konventom určený na 7€/rok za dospelého (od konfirmácie) a 3€/rok za dieťa. To je Štandartné financovanie.

Projekt Trvalo prispievajúci

Okrem milodarov je možnosť prispievať aj pravidelne dobrovoľnou sumou na účet zboru. Nie sú to ofery či milodary, ale jedná sa o pravidelný prísun drobných finančný príspevkov na účet zboru.Ak sme členmi zboru, zaujíma nás i jeho chod.
Táto možnosť tu zostáva i naďalej, všetkým bez rozdielu pravidelne sa podieľať na financovaní chodu zboru sumou, ktorú sme my sami ochotní poskytnúť. Snažíme čo najviac ľudí zainteresovať do pravidelného prispievania na CZ, a to zriadením si trvalého príkazu v banke v prospech účtu nášho cirkevného zboru.
Môže to byť napr. 3€, alebo 5€, alebo 10€, alebo kto koľko chce a môže dať pravidelne mesačne. Nie je to povinnosť, alebo pravidlo. Je to možnosť, ako môžme prispievať sami sebe na náš cirkevný zbor.
Všetky príspevky sú riadne zaevidované a vyúčtované.
Suma môže byť nízka, ktorá “nebolí”, ale pri vynásobení x12 mesiacov je to suma neraz ohromujúca. Týmto sa pomaly pripravujeme na samofinancovanie, ktoré časom príde.

Je možné prispievať aj na nejaký konkrétny účel, konkrétnu prácu, službu v zbore. Napr. na prácu detskej besiedky, pre mládež, na vybavenie tech. pomôckami a pod.
Zbor podľa potreby vyhlasuje dobrovoľné zbierky na účely nutných opráv budov.

Svoje príspevky môžte posielať na účet
cirkevného zboru ECAV Senec:
IBAN SK8609000000000019195725 Slovenská sporiteľňa

Nezabudnite uviesť svoje meno, či účel pre identifikáciu
Vopred Vám ďakujeme za Vaše príspevky!