Nedeľné bohoslužby

Otvorený priestor pre každého človeka; kresťania i hľadajúci sa prichádzajú povzbudiť Božím Slovom, počuť jeho výklad, aplikáciu pre dnešný život. Priestor, kde si neustále pripomíname lásku Božiu preukázanú v zástupnej smrti Jeho Syna Pána Ježiša za každého človeka. Miesto usvedčenia z nášho hriechu, miesto ľútosti a i miesto utvrdzovania sa v odpustení, v láske  Večere Pánovej.
Prorok Jeremiáš v 29:13 hovorí: „Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom.

A apoštol Pavel v liste Rímskym hovorí: “ Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú [pokoj a] dobré veci! Ale nie všetci uposlúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril nášmu kázaniu? Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo“.

♣♣♣

Bohoslužby v bežnú nedeľu bývajú v Senci o 9,30.
Každú 1. nedeľu v mesiaci – ak nie je vyhlásené inak- býva Večera Pánova vždy v rámci bohoslužieb

Ostatné bohoslužby bývajú takto:

Zelený štvrtok s Večerou Pánovou v Senci o 18,00
Veľký piatok s s Večerou Pánovou v Senci o 9,30
Veľkonočná nedeľa s Večerou Pánovou v Senci o 9,30
Veľkonočná nedeľa s Večerou Pánovou v Reci o 13,00

Vstúpenie v Senci o 18,00
1. slávnosť Svätodušná v Senci o 9,30
2. slávnosť Svätodušná v Senci o 18,00

Bohoslužby na Štedrý večer sú v Senci o 16,00 s programom detí
1. sviatok vianočný s Večerou Pánovou v Senci o 9,30
1. sviatok vianočný s Večerou Pánovou v Reci o 13,00
2. sviatok vianočný v Senci o 9,30
Záver občianskeho roka v Senci o 17,00

‼️Zmena všetkých termínov vyhradená.‼️

Na stiahnutie:
Evanjelický spevník
Pašie